Välkommen på kongress!

For English, see below.

Kära medlemmar!

Det är dags för SFQ:s, Sveriges förenade HBTQ-studenters, årliga kongress och vi vill att du som medlem i SFQ ska göra din röst hörd! Under kongressen har du möjlighet att påverka hur SFQ ska bedriva sitt arbete under 2016 och utse nästa års styrelse. Dessutom får du tillfälle att träffa andra engagerade studenter från flera lärosäten i Sverige.

Kongressen kommer att hållas i Stockholm på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) den 20-22 november, med start fredag kväll med sociala aktiviteter och kongressavslut på söndag eftermiddag. Helgen inleds med en liten kongresskola där all nödvändig formalia förklaras. SFQ bjuder på resan till och från kongressen, mat under kongressen samt ordnar boende åt samtliga kongressdeltagare.

SFQ betalar resan mot uppvisande av kvitto. Kom därför ihåg att ta kvittot med dig till kongressen så ersätter vi. Om du inte har möjlighet att betala själv först, hör av dig till Stina Strömberg Lundin på ordf@hbtqstudenterna.se. Vi kommer mötas i Stockholm kl 18-20.00 fredagen den 20 november. Mötet kommer avslutas senast kl 17:00 på söndagen.

Kongresshandlingar publiceras på www.hbtqstudenterna.se den 10 oktober. Medlemmar och lokalavdelningar kan skicka in motioner till kongressen till styrelsen@hbtqstudenterna.se senast den 24 oktober. Svar på dessa publiceras på hemsidan den 7 november.
Alla deltagare har yttranderätt men enbart de som är valda till ombud för sin lokalavdelning har rösträtt. Antalet röster per lokalavdelning grundas på antalet medlemmar (5-50 = 1 röst, 51-100 = 2 röster, 101 eller fler = 3 röster). Valberedningens förslag till styrelsen 2016 publiceras på hemsidan den 31 oktober. Är du nyfiken på att ingå i SFQ:s förbundsstyrelse, kontakta valberedningen@hbtqstudenterna.se. Det är också möjligt att nominera och kandidera till förbundsstyrelsen direkt på plats under kongresshelgen.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret som länkas till nedan.
Deadline för anmälan är den 31 oktober. Information om mötesschema, boende, matmeny osv. kommer skickas ut till alla anmälda senast 13 november.
Vid frågor kontakta Stina Strömberg Lundin på ordf@hbtqstudenterna.se.

Hoppas att vi ses på kongressen!

Vänliga hälsningar
SFQ:s förbundsstyrelse

Till anmälningsformuläret ->

 

Kongresshandlingar:

Föredragningslista kongress 2015

Proposition 2 2015

Proposition 1 2015

Valberedningens förslag till styrelse 2016

Årsredovisning 2014

Budgetförslag 2016

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2016

 

–English–

Welcome to the annual congress of SFQ!

Dear members!

It is time for the annual congress of SFQ, The Swedish Federation for LGBTQ Students, and we would like you, as a member, to make your voice heard! During the congress you have the opportunity to affect how SFQ will conduct its work in 2016 and choose next years’ board. You will also get the chance to meet other dedicated students from several universities and colleges in Sweden.
The congress will be taking place in Stockholm at Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) on November 20th to 22nd, starting on Friday night with social activities and ending on Sunday afternoon. The weekend starts off with a small congress school where all necessary formalities will be explained. SFQ will cover your travel expenses to and from the congress, food during the congress and arrange accommodation for all congress participants.

SFQ will pay your travel expenses after display of receipt. Remember therefore to bring the receipt with you to the congress so that we can compensate. If you do not have the ability to pay on your own first, contact Stina Strömberg Lundin at ordf@hbtqstudenterna.se. We will meet up in Stockholm at 6-8 p.m. November 20th. The meeting will end 5 p.m. at the latest November 22nd.

NB! The congress will be held in Swedish, but all SFQ members wishing to attend are of course welcome.

The congress documents will be published on www.hbtqstudenterna.se on October 10th. Members and local branches can send motions to the congress to styrelsen@hbtqstudenterna.se no later than October 24th. The board’s responses will be published on the website on November 7th. All participants have the right of free speech, but only those who have been elected to representatives for their local branch have suffrage. The number of votes for each local branch is based on their number of members (5-50 = 1 vote, 51-100 = 2 votes, more than 100 = 3 votes).
The election committee’s suggestion for the 2016 board will be published on the website on October 31st.
Are you interested in being a part of the SFQ national board, please contact valberedningen@hbtqstudenterna.se. It is also possible to nominate and candidate for the national board at the congress.

Register by filling in the form that is linked below. Deadline for registration is October 31st.
Information regarding meeting schedule, accomodation, food menu etc. will be sent to all who have registered November 13th at the latest.
If you have any questions, don’t hesitate to contact Stina Strömberg Lundin at ordf@hbtqstudenterna.se.

Hope to see you at the congress!

Kind regards,
SFQ National board

Go to the registration form ->

Agenda and meeting documents are found below (in swedish):

Föredragningslista kongress 2015

Proposition 2 2015

Proposition 1 2015

Valberedningens förslag till styrelse 2016

Årsredovisning 2014

Budgetförslag 2016

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2016