Organisationens Struktur

Förbundskongressen
Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ. Förbundskongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt av lokalavdelningarna valda ombud. Förbundskongressen är öppen för samtliga medlemmar i förbundet, dock äger endast de valda ombuden rösträtt. Förbundskongressen fastlägger verksamhetsplan och granskar förbundsstyrelsens arbete.

Valberedning
Kongressen utser valberedning bestående av lägst tre och högst fem ledamöter. Kongressen utser en av ledamöterna till sammankallande.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsens ledamöter nomineras av valberedningen, lokalavdelningarna eller kandiderar själva inför kongressen. Förbundsstyrelsen ska ha lägst tre och högst åtta ledamöter, exklusive presidium. Förbundsstyrelsens mandatperiod sträcker sig från 1 januari året efter man valts till 31 december samma år.

Revisorer
Lägst en och högst två verksamhetsrevisorer ska utses vid kongressen. Verksamhetsrevisorn har alltid rätt att närvara vid förbundsstyrelsemöten. Verksamhetsrevisorn ska granska förbundsstyrelsens förvaltning och ekonomiska verksamhet. Verksamhetsrevisorn ska lämna förslag till kongressen i frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.

Lokalavdelningar
Årskongressen godkänner SFQ:s lokalavdelningar varje år. SFQ är en federation av olika lokalavdelningar över hela landet. Lokalavdelningarna är de viktigaste organen inom organiseringen. En lokal filial av SFQ kan agera oberoende, men måste följa SFQ:s grundläggande principer. Representanter för lokalavdelningarna har rätt att rösta under den årliga kongressen. Varje lokalavdelning har rätt att få en årlig summa av SFQ och få medlemskapspengar baserat på antalet betalande medlemmar som de hade föregående år.