Announcement: Start of Project

Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQ+ community

(på svenska längre ner)

We are happy to announce that we have started our new project for the year 2016/2017, Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQ+ community. Our project is funded by MUCF.

We know that our community is diverse, and we are sick and tired of seeing and hearing only from a homogenous group when we are at prides, events, meetings and reading the news. We want this to change, and our plan is to start this change by raising the unheard voices and identities within our community. We need to hear from you if you don’t see yourself represented in the swedish lgbtq+ community or if you experience discrimination/intolerance based on your ethnicity, culture, or religion alongside your gender identity/expression and sexuality.

Theme of the project

The project’s objective is to have a deeper intersectional understanding of how homophobia, transphobia, biphobia and other forms of intolerance are created and made within the LGBTQ+ spectrum in relation to different kinds of discrimination/intolerance, for example, racism in Sweden or in relation to someone’s ethnic, social, cultural, or religious identity/background. We want to achieve this through in-depth interviews with the our participants, by collecting stories, and creating a network of Swedish LGBTQ+ organizations. The project aims to raise voices that have not previously been heard in the understanding of the situation of LGBTQ+ people in Sweden. By lifting the perspective from students with a non-Swedish and/or non-white background the project leaders wish to create a greater understanding of the intolerance LGBTQ+ students encounter.
We are inspired to do this project because we see a great need to raise students’ voices from different socio-cultural-ethnic and religious groups in order to determine if they experience some not yet described oppression within the Swedish LGBTQ+ movement. We even want to see how this oppression effects our visibility and voices in the national movement, as well as our understanding of homophobia, transphobia, and other forms of discrimination within the movement.

The project’s aim is that with the improved understanding of underrepresented individual’s experiences of the LGBTQ+ movement in Sweden, we will be able to work together, as a whole movement, to increase representative participation within the movement. Therefore bringing different socio-cultural, ethnic and religious groups to the forefront of the LGBTQ+ movement in Sweden.We are looking for students from Sweden or studying in Sweden who have a non-Swedish, non-white and/or underrepresented ethnic, native, cultural, or religious background and who fall under the LGBTQ+ spectrum.

Whom we are looking for?

This includes both international and local students with non-Swedish or non-white background or students who have currently completed their studies in Sweden, as well as past-students who are currently on a break from studies, have returned to your home country after time in Sweden, or have stopped studying for whatever reason. This even includes students who have moved to Sweden recently and plan to stay or already received permanent residency.
If you belong to our target group please contact us. Let us take a strong step against racism, homophobia, transphobia, biphobia, and other kinds of intolerance! Your voice matters!

Do I have any story or experience to share?

There are some example questions you can think of:
Do you want to get involved in the LGBTQ+ movement or activities in Sweden, but you can’t? How was it to come out to your family or friends or community? Do you feel that, you are being treated differently or you have limited opportunities than your white Swedish friends or counterparts? What misconceptions or hurtful comments have you heard about your religion alongside your gender expression/identity, and sexuality? Do you feel oppressed or discriminated due to the way you look, your culture or religion?
Did you want to read up on an organisation or group’s statues and activities, but couldn’t as they are only available in one language: Swedish?
Do you feel invisible and unimportant when people talk about the whole lgbtq+ community but only mention cis homosexual men and women? Do you feel that you belong to the lgbtq+ community but you have been turned away whilst dating a person whom is assumed to be of the opposite sex?
Would you like to go to meetings and attend conferences, but when you read the invitation they don’t state anything about the accessibility of the room, or whether interpreters are available?

Contact us and stay connected
Email: makingspacesweden(at)sfq.nu
Making Space Facebook: https://www.facebook.com/makingspacesweden/
SFQ Facebook Page: https://www.facebook.com/hbtqstudenterna/
If you want to share your personal story or experience please fill up this form:
Swedish – https://goo.gl/forms/0fuqpe3oHmKTqG4F2
English – https://goo.gl/forms/vpqvtASEBOcMJ1g62
If you would like to participate, but in a different language (including sign language), please contact us and we will do our best to arrange an interpreter.
A big part of this project will rely on interviews about your experiences. If you, or somebody you know, wants to participate in an interview please send us an email, or drop a message in our Facebook page or in SFQ’s official Facebook page. The interviews can be arranged in your preferred language.

Svenska

Vi är glada att kunna meddela att vi har börjat vårt nya projekt för året 2016/2017, Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQ+ community. Vårt projekt finansieras av MUCF.

Vi vet att det finns mycket månfald i vårt community, och vi är trötta på att se och höra endast från en homogen grupp när vi är på Pridefestivaler, evenemang, möten och läser nyheterna. Vi vill att detta skall ändras, och vår plan är att börja denna förändring genom att höja ohörda röster och osynliga identiteter inom vårt community.
Önskar du se dig själv representerad i den svenska HBTQ + communityt, men gör det inte? Upplever du diskriminering / intolerans på grund av din etnicitet, kultur eller religion tillsammans med din könsidentitet / uttryck och sexualitet? Vi behöver höra från dig!

Tema för projektet

Projektets mål är att få en djupare intersektionell förståelse för hur homofobi, transfobi, bifobi och andra former av intolerans skapas och görs inom den HBTQ + spektrum i förhållande till olika former av diskriminering / intolerans i Sverige, till exempel, rasism, eller i förhållande till en persons etnicitet, kultur eller religiös bakgrund/identitet. Vi vill uppnå detta genom djupintervjuer med våra deltagare, genom att samla era berättelser, och genom att skapa ett nätverk av svenska HBTQ + organisationer. Projektet syftar till att öka röster som inte tidigare har fått höras i samhällets diskussion om den situationen för HBTQ + personer i Sverige. Genom att lyfta fram perspektivet från studenter med en icke-svensk och / eller icke-vit bakgrund hoppas projektledarna att skapa en större förståelse för diskriminering och intolerans som HBTQ + studenter möter.

Vi blev inspirerade att göra det här projektet eftersom vi ser ett stort behov av att höja diversa studenters röster, det vill säga, studenter från olika sociokulturella, etniska, och religiösa grupper med syftet att fastställa om de upplever något ännu inte beskrivit förtryck inom den svenska HBTQ + rörelse. Vi vill även visa hur detta förtryck påverkar vår synlighet och röster i den nationella rörelsen, tillsammans med vår förståelse av homofobi, transfobi, och andra former av diskriminering inom rörelsen.

Projektets syfte är att med ett ökad förståelse av underrepresentede individuella upplevelser av den svenska HBTQ+ rörelsen, kommer vi att kunna arbeta tillsammans, som en hel rörelsen, för att öka representation inom rörelsen. Därigenom kommer vi föra olika sociokulturella, etniska och religiösa grupper i förgrunden av den svenska HBTQ+ rörelsen.

Vem söker vi?

Vi söker studenter från Sverige och studenter i Sverige som har en icke-svenska, icke-vita och / eller underrepresenterade etniska, native, kulturell eller religiös bakgrund och som faller under det HBTQ + spektrumet.
Detta inkluderar både internationella och lokala studenter eller studenter som för närvarande har avslutat sina studier i Sverige, liksom tidigare studenter som har tagit studieuppehåll, eller internationella studenter som har återvänt till hemlandet. Vi vill inkludera även er som har avbrytet studierna oavsett orsak. Detta inkluderar även studenter som har flyttat till Sverige nyligen och planerar att stanna eller redan fått ett permanent uppehållstillstånd.

Om du tillhör vår målgrupp kontakta oss. Hjälpa oss kämpar mot rasism, homofobi, transfobi, bifobi, och andra typer av intolerans! Din röst behövs!

Har du någon berättelse eller erfarenhet att dela med oss?

Här är exempel på frågor du kan tänka på:
Vad är det som gör att du vill engagera sig i hbtq+ rörelsen eller evenmang i Sverige? Eller, vad är det som hindrar dig från att engagera dig?
Hur var det (eller skulle det vara) att komma ut till din familj, kompisar, och communityt?
Känner du att, du behandlas annorlunda eller har du begränsade möjligheter än dina vita svenska vänner?
Vill du gärna gå på möten och konferenser, men när du läser inbjudan hittar du inte information om tillgänglighet, eller om det kommer att finnas tolk?
Har du känt dig förtryckt eller diskriminerad inom hbtq+ rörelsen på grund av ditt utseende, kultur eller religion?
Har du hört missuppfattningar eller sårande kommentarer om din religion tillsammans med din könsuttryck / identitet och sexualitet?
Känner du dig osynlig eller oviktig när folk pratar om hela hbtq+ rörelsen men endast nämner homosexualla cis-män/ kvinnor?
Känner du att du tillhör hbtq+-communityt, men du inte har känt dig välkommen medan du dejtar en person som antas vara av motsatt kön?

Kontakta oss och håll dig uppdaterad

E-post: makingspacesweden (at) sfq.nu
Making Space Facebook sida: https://www.facebook.com/makingspacesweden/
SFQ Facebook-sida: https://www.facebook.com/hbtqstudenterna/

Om du vill dela med dig dina personliga erfarenheter fyll gärna i det här formuläret:
Svenska – https://goo.gl/forms/0fuqpe3oHmKTqG4F2
English – https://goo.gl/forms/vpqvtASEBOcMJ1g62

Om du eller någon du känner vill delta, men på ett annat språk (inklusive teckenspråk), kontakta oss och vi kommer att göra vårt bästa för att ordna en tolk.
För projektet behöver vi intervjuer dig. Om du, eller någon du känner, vill delta i en intervju skicka ett e-postmeddelande, eller ett meddelande i vår Facebook-sida eller i SFQ: s officiella Facebook-sida. Intervjuerna kan ordnas på önskat språk.

Date: 23.08.2016