Vanliga frågor

[SWEDISH BELOW]

[ENGLISH]

Who can become a member?

ANYONE! If you want to support our work for creating inclusive and norm-critical universities and colleges then please become a member. If you currently have ties to a university/college then you can even become a member at your local group or, if there is no local branch yet you can get help from us in the national board to start one.

What are the differences between being a National Member, Local Member, and Supportive Member?
We have three different types of membership to reflect what you would like to support/get involved with.

1. As a support member you support us and have the right to attend any board meetings and the congress, but you do not want to / or cannot partake in local activities at a local branch.

2. As a national member, we will be in touch to invite you to board meetings and the congress, our election committee will even contact you to ask if you are interested in joining the next national board.
Note: As a support or national member, your 50 kr membership fee goes towards our organisation’s costs (e.g. board meetings, organising conferences, supporting local branches, working for political change).

3.If you currently have ties to a university/college then you can even become a local member at your local group (or get help from us to start one). This includes but is not limited to, if you are studying or employed by the university – this means that you become a member of that local branch (check with your local branch if anything else is required, i.e. a student union membership) and that your 50 kr membership fee goes back to that group, so that they can fund events and activities.
Yes, you can become a local member even if you do not have current ties to that group, but would like to support them. Our election committee will contact you to ask if you are interested in joining the next national board.

I am not a student right now. Can I be a member?
Definitely, here’s the link Bli Medlem

I study in gymnasiet or below, can I be a member?
Definitely, here’s the link Bli Medlem

What happens with the registration fee I pay?
If you become a support member or national member, then your fee goes towards our normal activities within the national board’s work: i.e. meetings and conferences, education, advertising, traveling to different universities, supporting local branches, and advocacy work. If you become a local member, then your 50 kr goes to that local branch! Awesome right? So they can put it towards their own activities and events. The money we get from memberships makes up a very small part of our budget, but the number of members that we have is very important, to show the government and other agencies that we are needed and that our work is important. Without paying members, our organization could not do the work we do, and with more members then we can do even more work!

[SVENSKA]

Vem kan bli medlem?
ALLA! Om du vill stödja vårt arbete för att skapa inkluderande och normkritiska universitet och högskolor, kan du bli medlem. Om du pluggar/arbetar på ett universitet / en högskola kan du till och med bli medlem i din lokalavdelning eller, om det inte finns någon lokal filial, kan du få hjälp från oss för att starta en.

Vad är skillnaden mellan att vara medlem på nationell nivå, lokal nivå och stödmedlemskap?
Vi har tre olika typer av medlemskap för att återspegla vad du vill stödja / engagera dig i.

1. Som stödmedlem stöder du oss och har rätt att delta i styrelsemöten och kongressen, men du vill inte / kan inte delta i lokala aktiviteter av en lokalavdelning.
2. Som nationell medlem kommer vi att vara i kontakt för att bjuda in till styrelsemöten och kongressen. Vår valberedning kommer även att kontakta dig för att fråga om du är intresserad av att bli medlem i nästa nationella styrelse.
Obs! Som stöd- eller nationell medlem går dina 50 kr i medlemsavgift till organisationens kostnader (t ex styrelsemöten, konferenser, stöd av lokalavdelning, arbetet för politisk förändring).
3. Om du för närvarande har anknytning till ett universitet / en högskola kan du till och med bli en lokal medlem hos din lokalavdelning (eller få hjälp från oss för att starta en). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att om du studerar eller är anställd vid universitetet, så betyder det att du kan bli medlem i den lokala filialen (kontrollera med din lokala filial om något annat krävs, t. ex. medlemskap i kåren) och att dina 50 kr i medlemsavgift går tillbaka till den gruppen, så att de kan finansiera händelser och aktiviteter. Ja, du kan bli en lokal medlem även om du inte har aktuella band till den gruppen, men vill stödja dem. Vår valberedning kan kontakta dig för att fråga om du är intresserad av att bli medlem i nästa nationella styrelse.
Jag studerar inte just nu. Kan jag bli medlem ändå?

Absolut, här är länken: Bli medlem

Jag går i gymnasiet, kan jag bli medlem ändå?

Absolut, här är länken: Bli medlem

Vad händer med medlemsavgiften jag betalar?
Om du blir stödmedlem eller nationell medlem går din avgift till vår verksamhet inom den nationella styrelsens arbete: det vill säga möten och konferenser, utbildning, reklam, resor till olika universitet, stöd till lokalavdelningar och politisk aktivism. Om du blir lokal medlem går dina 50 kr till lokalavdelningen. Då kan de använda det till sina egna aktiviteter och evenemang. Pengarna vi får från medlemskap utgör en mycket liten del av vår budget, men antalet medlemmar som vi har är mycket viktigt, för att visa regeringen och myndigheter att vi behövs och att vårt arbete är viktigt! Utan våra betalande medlemmar skulle vår organisation inte kunna göra det arbete vi gör, och med fler medlemmar kan vi göra ännu mer!