Nyhetsbrev

Juni 2023, svensk version (English version below)
Kära SFQare
När jag skriver detta så är West Pride i full gång, och vi arbetar även med förberedelserna inför inför SFQ:s inkluderingskonferens och inför Stockholm Pride. Konferensen hålls i Stockholm den 30e juli, dagen innan början på Stockholm Pride.

Anmälan till inkluderingskonferensen: https://docs.google.com/forms/d/1NT09tkKWbqQfG0e2XdY0w80FjsNmEscPyCPPIvT0PUg

Förutom de båda pridefestivalerna och konferensen tar detta nyhetsbrev även upp kongressen och vårt nya system för medlemsregister. Innehållet fördelas på följande rubriker:

1.Föredrag om HBTQ-studenter till och från Sverige
2. HBTQ, GSRM eller HBTQIAPK+
3. Fundamentalister utanför Pride Park
4. Inkluderingskonferensen
5. Kongressen & Föreningshuset

****

Föredrag om HBTQ-studenter till och från Sverige
I måndags (den 5e juni) hade vi ett föredrag och hangout på Göteborgs Stadsbibliotek. Föredraget var på Trappanscenen, West Prides huvudsakliga föredragsscen, och handlade om att som HBTQ-student komma från eller till Sverige. Alltså att vara uppväxt i Sverige men studera i ett annat land, respektive att vara uppväxt i ett annat land men studera i Sverige. På hangouten efteråt pratade vi bland annat om att starta en resurssida för vart man kan vända sig i olika situationer, till exempel att man som ny HBTQ-person i Sverige kan gå med i RFSL Newcomers. https://www.rfsl.se/newcomers

HBTQ, GSRM eller HBTQIAPK+
Förutom termen ”HBTQ” använde föredraget även termerna ”GSRM” och ”HBTQIAPK+” (sistnämnda i dess engelskspråkiga form ”LGBTQIAPK+”). Dessa tre termer kan anses vara synonyma, i och med att queerbegreppet inkluderar hela spektrumet, skillnaden ligger helt enkelt i hur man lägger tonvikten. Genom att tillerkänna Intersexuella, Asexuella, Polyamorösa och Kinksters (sadomasochister & fetischister) egna bokstäver så tydliggör man att dessa minoriteter ingår i gemenskapen. Med GSRM-begreppet går man istället i motsatt riktning, att istället för specifika kategorier lyfta kategorier av kategorier. GSRM står alltså för Genus/Gender, Sexuella & Sensuella, Romantiska & Relationella, Minoriteter & Mångfald.

Fundamentalister utanför Pride Park
I Pride Park (Bältespännarparken) var det fullt av folk och härlig stämning i torsdags kväll. Vi var flera från SFQ Göteborg som var där. Sång och dans på scen, tält från diverse partier och andra organisationer – mestadels med budskap som höll sig till ämnet, snarare än att vara heteronormativa eller helt off topic. Utanför parkområdet stod dock ett gäng motdemonstranter som med hat och fanatism i sina ögon och röster fräste fram budskap som ”Jesus är ljuset” tillsammans med diverse haranger där de fördömde dels HBTQ-personer och dels muslimer. Dessa demonstranter var dock tvungna att hålla sig fysiskt lugna och att begränsa sig i hur de formulerade sina slagord, i och med att en grupp poliser hade placerat sig stadigt mellan gänget och parken. Just den här gången valde jag att enbart prata helt kortfattat med fundamentalisterna. Detta eftersom jag var där tillsammans med några andra SFQ-aktivister, varav minst en är en HBTQ-muslim som saknar fast uppehållstillstånd. Så det var inte läge att gå in på något djupare samtal med de kristna fundamentalisterna just denna gång. I stället nöjde jag med med ett par välmenande sarkasmer som att ta upp bland annat Last Tuesdayism – idén att universum skapades i tisdags, och att vi alla är skapade med falska minnen av ett liv före i tisdags. Nu med tillägget att alla som tror på dessa minnen kommer att bli straffade i livet efter detta för att de trott på ett liv före i tisdags. Sådant som knappast lär beröra dem just nu, men kanske ger dem något att fundera på någon gång i framtiden.

En annan pridedeltagare som pratade lite mer på djupet med demonstranterna möttes dock av samma berättelser om grav psykisk ohälsa och knarköverdoser och grov kriminalitet som jag själv fått höra om när jag några år tidigare pratade med en liknande grupp som delade ut biblar utanför Stockholm Pride House. I båda fallen rörde det sig tydligen om djupt olyckliga människor som efter en massa tragedier och strul funnit struktur och mening i tillvaron genom en mycket strikt variant av religionsutövning och andlig världsbild.

Inkluderingskonferensen
Åter till inkluderingskonferensen så håller vi den som sagt i Stockholm på söndagen den 30e juli. På konferensen kommer vi att diskutera inkluderingsfrågor inför det framtida inkluderingsprogram som vi pratade om på kongressen i november förra året. https://docs.google.com/forms/d/1NT09tkKWbqQfG0e2XdY0w80FjsNmEscPyCPPIvT0PUg

Varje lokalförening får välja några delegater vilka får sina kostnader återbetalda. Alla andra medlemmar är också välkomna och får fritt inträde, men behöver däremot stå för sina resekostnader och boendekostnader själva. I dagsläget för vi även en dialog med Stockholm Pride om att hålla några föredrag/samtal på Pride House i år också, att vi i år gärna har dem på måndagen den 31:a juli så att de blir i samband med konferensen.

Ämnen som vi kommer att diskutera på konferensen inkluderar till exempel könsidentitetsfrågor, att ha en könssexuell läggning (som heterosexualitet, bisexualitet eller homosexualitet), att ha en sexualitet som handlar om något annat än just könstillhörighet, att studera i ett annat land än sitt ursprungsland, och så vidare. Diskussionsämnen kan även bestämmas på plats, och hur mycket tid som konferensen lägger på respektive ämne bestäms gemensamt på plats.

Kongressen & Föreningshuset
Medan konferensen blir ett IRL-event där vi hoppas att SFQare från hela landet ska träffas och umgås på plats så blir däremot kongressen digital som vanligt. Vi har preliminärt satt dess datum till lördagen den 21a oktober.

Avslutningsvis så fungerar medlemsregistreringen igen. I samband med den övergång till Föreningshuset som vi beslutade om på förra kongressen så låg den nere en stund, men nu går det att registrera medlemskap igen. https://blimedlem.foreningshuset.se/sveriges-forenade-hbtqia-studenter-sfq/

Önskar er alla en härlig sommar, och ser fram emot att träffa en del av er på de nämnda evenemangen under sommaren och hösten.

Bästa hälsningar,
Xzenu

******

June 2023, English version
Dear SFQers
As I write this, West Pride is in full swing, and we are also working on preparations for SFQ’s inclusion conference and Stockholm Pride. The conference will be held in Stockholm on July 30, the day before the start of Stockholm Pride.

Sign-up form for the conference: https://docs.google.com/forms/d/1NT09tkKWbqQfG0e2XdY0w80FjsNmEscPyCPPIvT0PUg

Beside the two pride festivals and the conference, this newsletter also mentions the congress and our new membership system. The content is deivided into the following headlines:

1. Speech about LGBTQ-students to and from Sweden
2. LGBTQ, GSRM or LGBTQIAPK+
3. Fundamentalists outside of Pride Park
4. Inclusion conference
5. Congress & Föreningshuset

****

Speech about LGBTQ-students to and from Sweden
On Monday (the 5th of June) we had a talk and hangout at the Gothenburg City Library. The lecture was on the Trappanscenen, West Pride’s main lecture stage, and was about coming from or to Sweden as an LGBTQ student. So being raised in Sweden but studying in another country, or being raised in another country but studying in Sweden. In the hangout afterwards, we talked about, among other things, starting a resource page for where you can turn in different situations, for example that as a new LGBTQ person in Sweden you can join RFSL Newcomers. https://www.rfsl.se/newcomers

LGBTQ, GSRM or LGBTQIAPK+
In addition to the term “LGBTQ”, the talk also used the terms “GSRM” and “LGBTQIAPK+”. These three terms can be considered synonymous, in that the term queer includes the whole spectrum, the difference is simply in how to place the emphasis. By recognizing Intersexuals, Asexuals, Polyamorous and Kinksters (sadomasochists & fetishists) with their own letters, it is made clear that these minorities are part of the community. With the GSRM concept, you instead go in the opposite direction, to lift categories of categories instead of specific categories. GSRM thus stands for Gender/Sexual & Sensual, Romantic & Relational, Minorities & Diversity.

Fundamentalists outside of Pride Park
In Pride Park (Bältespännarparken) it was full of people and a great atmosphere last Thursday evening. There were several of us from SFQ Gothenburg who were there. Singing and dancing on stage, tents from various parties and other organizations – mostly with messages that stuck to the topic, rather than being heteronormative or completely off topic. Outside the park area, however, stood a group of counter-demonstrators who, with hatred and fanaticism in their eyes and voices, blurted out messages such as “Jesus is the light” together with various harangues in which they condemned both LGBTQ people and Muslims. However, these protesters had to remain physically calm and restrain themselves in the way they phrased their slogans, as a group of police officers had positioned themselves firmly between their gang and the park. This particular time I chose to speak only very briefly with the fundamentalists. This is because I was there together with some other SFQ activists, at least one of whom is an LGBTQ Muslim who does not have a permanent residence permit. So it was not the time to enter into any deeper conversation with the Christian fundamentalists at this particular time. Instead, I settled for a couple of well-meaning sarcasms such as bringing up Last Tuesdayism – the idea that the universe was created on Tuesday, and that we are all created with false memories of a life before Tuesday. Now with the addition that anyone who believes in these memories will be punished in the afterlife for believing in a life before Tuesday. Something that is unlikely to concern them right now, but might give them something to think about sometime in the future.

Another pride participant who spoke a little more in-depth with the protesters was however met with the same stories about serious mental illness and drug overdoses and serious crime that I myself had heard about when I spoke to a similar group that handed out Bibles outside Stockholm Pride House a few years earlier. In both cases, it was apparently about deeply unhappy people who, after a lot of tragedies and confusion, found structure and meaning in existence through a very strict variant of religious practice and spiritual worldview.

Inclusion conference
Back to the inclusion conference, as I said, we will hold it in Stockholm on Sunday, July 30. At the conference, we will discuss inclusion issues ahead of the future inclusion program that we talked about at the congress last November. https://docs.google.com/forms/d/1NT09tkKWbqQfG0e2XdY0w80FjsNmEscPyCPPIvT0PUg

Each local branch may elect a few delegates who will be reimbursed for their expenses. All other members are also welcome and get free entry, but have to cover their own travel and accommodation costs. At the moment, we are also in dialogue with Stockholm Pride about holding some talks/conversations at Pride House this year as well. We have told them that this year we would like to have them on Monday, July 31st so that they will be in connection with the conference.

Topics that we will discuss at the conference include, for example, gender identity issues, having a gender-sexual orientation (such as heterosexuality, bisexuality or homosexuality), having a sexuality that is about something other than gender, studying in a country other than one’s country of origin, and so on. Discussion topics can also be decided on the spot, and how much time the conference spends on each topic is jointly decided during the conference.

Congress & Föreningshuset
While the conference will be an IRL event where we hope that SFQers from all over the country will meet and socialize on site, the congress will be digital as usual. We have tentatively set its date for Saturday, October 21st.

Furthermore, I am happy to announce that member registration works again. In connection with the transition to Föreningshuset that we decided on at the last congress, it was down for a while, but now it is possible to register membership again. https://blimedlem.foreningshuset.se/sveriges-forenade-hbtqia-studenter-sfq/

Wishing you all a wonderful summer, and look forward to meeting some of you at the mentioned events during the summer and fall.

Best regards,
Xzenu