SFQs valberedning behöver förstärkning

Älskar du människor? Brinner du för mänskliga rättigheter? Är du bra på att se helhetsperspektiv?

Vi söker dig!
SFQs* valberedning behöver förstärkning. Du behövs för att hitta rätt kandidat till rätt plats. Arbetet består av att intervjua (telefon/mail) och föreslå presidialer samt ledamöter till förbundsstyrelsen för kongressen i slutet av november. Du får här chansen att tillsammans med andra utveckla din förmåga att rekrytera samtidigt som du bidrar till stabilitet i SFQs framtid. Erfarenhet av liknande arbete är inte ett krav, alla perspektiv behövs! Genom din medverkan får du en unik chans att utöka ditt kontaktnät inom queer- och studentrörelsen samtidigt som du blir en viktigt kugge för rekryteringsprocessen.

Om uppdraget: Sista ansökan är den 30 september. Uppdraget sträcker sig från 3 oktober – 3 november och omfattar ca 10 timmar.

Ta din chans!   Ansök via den här länken

Kontaktpersoner:
stina.Lundin@sfq.nu

* SFQ är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor. Förbundet arbetar för att förbättra situationen för personer som marginaliseras av hetero- och cisnormer, exempelvis homo- och bisexuella, trans*personer, intersexuella, asexuella och queera personer som studerar vid Sveriges universitet och högskolor. SFQ står för Sveriges förenade HBTQIA+-studenter.

TEXT IN ENGLISH:

Are you a people person? Are you passionated about human rights? Are you good at seeing the big picture?

We are looking for you!
SFQ*’s election committee needs reinforcement. You are needed to find the right candidate to fill the right spot. The work is consisting of interviewing (via mail/phone), and suggest board members to the national board 2018. The congress is in the end of November. This is Your opportunity to develop your ability to recruit, and at the same time contribute to stability for the future of SFQ. Experiences of similar work is not a demand, all different perspectives are important. Through your participation, you will get a unique chance to increase your network within the queer- and student movement in Sweden. At the same time, you’ll be an important part when it comes to the process of recruiting.  

About the mission: Last day to apply is the 30th of September. The mission extends from 3rd of October to the 3rd of November. It constitutes approximately 10 hours.

Reach for you chance, and reach for change.
Apply through this link

For contact:
stina.Lundin@sfq.nu

* The Swedish Federation of LGBTQIA+ Student Organizations is a national federation for norm criticism and LGBTQ-perspectives in higher education. SFQ has local branches throughout Sweden’s universities and colleges. The organisation works to better the situation for people that are marginalised by hetero- and cis-norms. For example, lesbian, gay, bisexual, trans, intersex, asexual and queer students at Sweden’s universities and colleges.